Thống kê
Hôm nay : 24
Tháng 06 : 808
Năm 2021 : 5.632
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

Kiểm tra nội bộ là một việc làm hết sức quan trọng đối với các nhà quản lý. Quản lý mà không kiểm tra coi như không quản lý?
Phßng GD - §T §øc Thä         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr­­êng mn ®øc an                        §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

 
 
 
Sè:     /KH- KTNB                                     §øc An, ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2015
 
KÕ ho¹ch kiÓm tra néi bé
N¨m häc: 2015 - 2016

 
 
 
I. ®Æc ®iÓm t×nh h×nh
1. §éi ngò gi¸o viªn
Tæng sè CB, GV, NV:   21  ng­­êi ( n÷: 21 ng­êi)
                              GV ®øng líp:    16  ng­­êi
                              §¶ng viªn:  15 ng­êi
Tr×nh ®é chuyªn m«n: 
                               §¹i häc: 13;  Cao ®¼ng: 06 ng­êi ; THSP, TC kh¸c: 02 ng­­êi
2. Sè l­­îng häc sinh
Tæng sè häc sinh : 247 ch¸u trong ®ã: Nhµ trÎ: 45/136 tû lÖ 34,5%
                                                               MG    : 200/218 tû lÖ 91,7%
§éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c d¹y häc. Tr×nh ®é ®µo t¹o 100% ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn, ®a sè gi¸o viªn cã tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng vµng, cã ý thøc phÊn ®Êu, rÌn luyÖn vµ trau dåi chuyªn m«n tèt.
Tr­­êng nhiÒu n¨m ®¹t tiªn tiÕn cÊp HuyÖn. Sè l­­îng häc sinh hµng n¨m ®­îc cñng cè vµ gi÷ v÷ng, chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ tõng b­íc ®­îc n©ng lªn râ rÖt
 II. §¸nh gi¸ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé n¨m häc 2014- 2015
      1. Tæ chøc
      Tr­êng thµnh lËp ban kiÓm tra néi bé tr­êng häc gåm 6 ®/c do HiÖu tr­ëng lµm tr­ëng ban.
      Lªn kÕ ho¹ch kiÓm tra, néi dung kiÓm tra vµ th«ng b¸o ®Õn tõng CBGV.
       2. H×nh thøc vµ kÕt qu¶ kiÓm tra
      2.1. H×nh thøc kiÓm tra
      Tr­êng tæ chøc hai h×nh thøc kiÓm tra: kiÓm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò
       Phèi hîp tèt cïng thanh tra cÊp trªn lµm tèt c«ng t¸c thanh tra toµn diÖn.
       2.2. KÕt qu¶ kiÓm tra
       KiÓm tra toµn diÖn ®­îc 5 GV, trong ®ã xÕp lo¹i tèt: 2, kh¸: 3
       KiÓm tra chuyªn ®Ò ®­îc 12 GV, trong ®ã: lo¹i tèt 4, kh¸ 6, trung b×nh 2
       Thanh tra cña phßng GD-§T ®­îc 2 gi¸o viªn vµ ®¹t kÕt qu¶ khá, tốt.
     3. C«ng t¸c khiÕu n¹i, tè c¸o
       Ban kiÓm tra ®· l¾ng nghe ý kiÕn, t©m t­ nguyÖn väng cña CBGV, lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin hai chiÒu nªn trong n¨m häc 2014- 2015 kh«ng cã khiÕu n¹i tè c¸o xÈy ra
        4. §¸nh gi¸ chung
      Trong n¨m häc võa qua, ho¹t ®éng kiÓm tra cña tr­êng cã chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, ®¹t chØ tiªu kÕ häach ®Ò ra. C«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m cña GV gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, thóc ®Èy ho¹t ®éng chuyªn m«n theo ®Þnh h­íng cña Bé GD-§T. C«ng t¸c kiÓm tra cña ®¬n vÞ gãp phÇn quan träng ®­a ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµo nÒ nÕp, kû c­¬ng, gióp gi¸o viªn  lµm ®óng chøc n¨ng cña m×nh, t¹o ra ®­îc kh«ng khÝ ®oµn kÕt, d©n chñ trong tr­êng häc.
        Gi¸o viªn n©ng cao ý thøc tù häc, tù båi d­ìng, n©ng cao tay nghÒ, ®óc rót kinh nghiÖm mét c¸ch nghiªm tóc, hiÖu qu¶.
       5. Mét sè h¹n chÕ
       Qua c«ng t¸c kiÓm tra néi bé ë nhµ tr­êng, mét sè GV lªn líp cßn h¹n chÕ vÒ ph­¬ng ph¸p tæ chøc d¹y häc, c«ng t¸c so¹n gi¶ng cßn h×nh thøc, chưa sáng tạo viÖc sö dông ®å dïng DH ch­a nhiÒu.
 
III. KÕ ho¹ch c«ng t¸c kiÓm tra néi bé n¨m häc 2015- 2016
  1. NhiÖm vô träng t©m
 N¨m häc 2015 - 2016 tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o, tiÕp tôc triÓn khai cã hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc”. C¨n cø th«ng t­ sè 43/2006/TT- BGD§T cña BGD vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra toµn diÖn nhµ tr­êng vµ thanh tra ho¹t ®éng s­ ph¹m nhµ gi¸o. C¨n cø vµo c«ng v¨n 333/PGD§T- TTr vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc, n¨m häc 2015- 2016 cña phßng GD- §T huyÖn §øc Thä, ban kiÓm tra néi bé tr­êng MN §øc An tËp trung lµm tèt c¸c nhiÖm vô sau ®©y
N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò kiÓm tra néi bé, ®æi míi ph­¬ng thøc kiÓm tra. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra hµnh chÝnh, kiÓm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. TiÕp tôc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng.
       2. NhiÖm vô cô thÓ
       2.1. KiÓm tra ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i gi¸o viªn
        a. VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng:
- KiÓm tra viÖc nhËn thøc vÒ t­­ t­­ëng chÝnh trÞ, thùc hiÖn c¸c néi quy, quy ®Þnh cña ngµnh vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­­íc.
- Thùc hiÖn ®¶m b¶o ngµy c«ng lao ®éng - Kh«ng vi ph¹m luËt lao ®éng.
- VÒ ®¹o ®øc lèi sèng, t­­ c¸ch t¸c phong chuÈn mùc cña ng­­êi gi¸o viªn ®ã lµ t¸c phong sinh ho¹t, lêi nãi vµ c¸ch ®èi xö víi ®ång nghiÖp, b¹n bÌ vµ cÊp trªn, sù tÝn nhiÖm cña phô huynh häc sinh vµ cÊp trªn, thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh , ®Þa ph­­¬ng vµ n¬i c­­ tró. 
        b. VÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®­îc giao:
- Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¶ng d¹y cña nhµ gi¸o vµ thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n.
    - §¶m b¶o kÕ ho¹ch gi¸o dôc, d¹y ®óng ch­¬ng tr×nh thêi kho¸ biÓu, kh«ng tù tiÖn c¾t xÐn, bá néi dung bµi d¹y
        - Cã ®Çy ®ñ hå s¬, sæ s¸ch theo quy ®Þnh.
- So¹n bµi, lªn líp ®¶m b¶o thêi gian ®Çy ®ñ.
- Thùc hiÖn  ®¸nh gi¸ trẻ c«ng b»ng, chÝnh x¸c, ®óng thùc chÊt.
- Thùc hiÖn đổi míi ph­­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo h­­íng tÝch cùc, lµm cho giê häc diÔn ra nhÑ nhµng, tù nhiªn, chÊt l­­îng vµ hiÖu qu¶.
- Sö dông th­­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc, t¨ng c­­êng lµm ®å dïng d¹y häc, cã ý thøc trong c«ng t¸c tù häc, tù båi d­­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho b¶n th©n.
Cô thÓ:
        Dù giê ®Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn gi¸o viªn: 6 tiÕt, trong ®ã 1 tiÕt To¸n; 2 tiÕt kh¸m ph¸ khoa häc, 2 tiÕt thÓ dôc, 1 tiÕt t¹o h×nh
         c. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y.
- TiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt l­­îng. Chó träng c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t do Bé quy ®Þnh.
- HiÖu tr­­ëng lÊy kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn trÎ vµ kÕt qu¶ giê d¹y ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn
          d. C¸c ho¹t ®éng kh¸c.
- §¸nh gi¸ gi¸o viªn vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh nÒ nÕp, c¸c ho¹t déng kh¸c cña líp m×nh chñ nhiÖm, chó ý ®Õn rÌn nÒn nÕp kû n¨ng, thãi quen  cho trẻ, vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
- §¸nh gi¸ ý thøc tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña gi¸o viªn nh­­ c«ng t¸c c«ng ®oµn, lao ®éng, viÖc x©y dùng tËp thÓ  ®oµn kÕt, ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, TDTT,…
- Lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin 2 chiÒu tõ tæ, khèi, phô huynh ®Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn gi¸o viªn.
         2.2. KiÓm tra chuyªn ®Ò
         a. Chuyªn ®Ò chuyªn m«n
- KiÓm tra c¸c chuyªn ®Ò chuyªn m«n nh­ : C«ng t¸c gi¶ng d¹y, c«ng t¸c  ®¸nh giá trẻ…
         b. Chuyªn ®Ò hµnh chÝnh
-  KiÓm tra viÖc bè trÝ sö dông ®éi ngò CBGV, nh©n viªn. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc; c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o.
- KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng.
- KiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n. TËp trung c¸c kho¶n l­¬ng, phô cÊp, mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc, ®Çu t­ x©y dùng, ®ãng gãp cña x· héi.
- KiÓm tra thiÕt bÞ d¹y häc, tµi s¶n cè ®Þnh.
        - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së.
- KiÓm tra c«ng t¸c y tÕ tr­êng häc
       2.3. C«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o
         C«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o, tiÕp c«ng d©n thùc hiÖn theo luËt khiÕu n¹i tè c¸o. C«ng t¸c nµy HiÖu tr­ëng trùc tiÕp chØ ®¹o. Ban kiÓm tra néi bé cã tr¸ch nhiÖm tham m­u trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é thñ tr­ëng, tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch ®Ó ®¶m b¶o theo NghÞ ®Þnh 71/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. Thùc hiÖn qu¶n lý nhµ tr­êng theo ®iÒu lÖ tr­êng MÇm non
         3. BiÖn ph¸p thùc hiÖn
- HiÖu tr­­ëng nhµ tr­­êng x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng t¸c kiÓm tra ngay tõ ®Çu n¨m häc. Ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ban kiÓm tra néi bé nhµ tr­­êng gåm : HiÖu tr­­ëng, Phã hiÖu tr­­ëng, c¸c tæ tr­­ëng, tæ phã chuyªn m«n, gi¸o viªn giái ®Ó phèi hîp.
- ChÊn chØnh nÒ nÕp, kØ c­­¬ng d¹y vµ häc ngay tõ ®Çu n¨m häc.
- ChØ ®¹o  ch­­¬ng tr×nh gi¸o dôc MÇm non vµ quyÕt ®Þnh 16/2006 cña Bé trªn c¬ së ch­­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu c¬ b¶n vµ cÇn ®¹t vÒ kiÕn thøc kÜ n¨ng cña tõng bµi häc, vËn dông linh ho¹t bµi d¹y cho phï hîp víi tõng nhãm líp vµ tõng ®èi t­­îng häc sinh.
- ChØ ®¹o vÒ viÖc sö dông thiÕt bÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ cho häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng, ®¶m b¶o c¸c giê häc diÔn ra nhÑ nhµng tù nhiªn, chÊt l­­îng vµ hiÖu qu¶, chèng d¹y «m ®åm vÒ kiÕn thøc .
- Bè trÝ s¾p xÕp các cháu trong 1 líp ®óng quy ®Þnh
- Qu¶n lý gi¸o viªn trong mäi ho¹t ®éng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn.
- Qu¸n triÖt ®Õn tõng CBGV, NV thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n theo LuËt gi¸o dôc 2005 vµ ®iÒu lÖ tr­êng MÇm non
- T¨ng c­­êng kiÓm tra viÖc häc båi d­­ìng th­­êng xuyªn cña gi¸o viªn vµ c«ng t¸c tù häc ®Ó n©ng cao chÊt l­­îng ®éi ngò vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô.
- Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cÇn b¸m s¸t c¸c néi dung kiÓm tra. §Æc biÖt coi träng viÖc ®æi míi ph­­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn nghiªm tóc kh¸ch quan vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i gãp ý rót kinh nghiÖm nh÷ng mÆt ®ù¬c vµ ch­­a     ®­­îc cña gi¸o viªn tõ ®ã t­ vÊn thóc ®Èy hä phÊn ®Êu v­­¬n lªn vÒ mäi mÆt.
- T¨ng c­­êng sinh ho¹t tæ, nhãm  chuyªn m«n, dù giê, thao gi¶ng.
- Sau mçi n¨m häc HiÖu tr­­ëng nhµ tr­­êng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸ gi¸o viªn kÞp thêi chÝnh x¸c ®ång thêi b¸o c¸o ®Çy ®ñ lªn cÊp trªn
- X©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng tuÇn, th¸ng trong c«ng t¸c kiÓm tra.
 
 
 
 
 
 
 
 
kÕ ho¹ch kiÓm tra cô thÓ
 
ChØ tiªu n¨m häc: 2015- 2016
- KiÓm tra toµn diÖn: 6 ng­­êi; tØ lÖ 37,5%
- KiÓm tra chuyªn ®Ò: 13 ng­êi, tû lÖ: 70%
Thêi gian Hä vµ tªn C¸c néi dung kiÓm tra Ghi chó
Toµn         diÖn Chuyªn ®Ò
So¹n bµi §å dïng, §C Gi¶ng d¹y NÒn nÕp C§ kh¸c
Th¸ng 9

KiÓm tra HS GV

KiÓm tra hå s¬ GV+HS
Th¸ng 10   TËp huÊn thanh tra+lµm kÕ ho¹ch KT
Phan Thị Long       x x    
Đào Thị Luận x            
Th¸ng 11

KiÓm tra HS GV

KiÓm tra hå s¬ GV+HS
Phan Thị Nguyệt   x   x   x  
Võ Thị Liên B x            
Trần Thị Lâm       x x    
Th¸ng 12 Võ Thị Hoa x            
Tống Thị Lựu   x   x      
Nguyễn Thị Nha Trang     x x      
               
Th¸ng 1 Nguyễn Thị Mến           x KT
Lê Thị Nga   x   x x    
Nguyễn Thị Hoa Mai x            
               
Th¸ng 2

KiÓm tra HS GV

KiÓm tra hå s¬ GV+HS
Dương Thị Thắm x   x x      
Võ Thị Thủy           x  
Th¸ng 3 Trần Thị Hạnh     x     x  
Võ Thị Liên A x            
Ph¹m ThÞ Sen           x YT
Th¸ng 4

KiÓm tra HS GV

KiÓm tra hå s¬ GV+HS
Nguyễn Thị Hiền   x   x      
Nguyễn Thị Liêm   x   x      
KiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh, tµi s¶n, CSVC              
Hoµn thiÖn hå s¬ KT
Th¸ng 5  
 
                                                                 
                                                                                §øc An, ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2015
                                                                                         HiÖu Tr­­ëng
 
 
 
                                                                                   NguyÔn ThÞ Nhµn
 
 
 
 
 
 
 
phßng GD - ®t §øc Thä            Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Tr­êng MN  §øc AN                        §éc lËp -Tù do-H¹nh phóc
          Sè:      /KTNB                                                                                                                                                                                                                                                      §øc An, ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2015
 
QuyÕt ®Þnh
V/v thµnh lËp ban kiÓm tra néi bé tr­êng häc
 
-  C¨n cø §iÒu lÖ tr­êng MÇm non
-  C¨n cø nhiÖm vô n¨m häc 2015- 2016;
-  C¨n cø nhiÖm vô kiÓm tra néi bé tr­êng häc;
- C¨n cø vµo c«ng v¨n 333/PGD§T- TTr vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc, n¨m häc 2015- 2016 cña phßng GD- §T huyÖn §øc Thä
- C¨n cø vµo nhiÖm vô n¨m häc vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña tr­êng MN §øc An
 
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Thµnh lËp ban kiÓm tra néi bé tr­êng häc gåm c¸c «ng bµ cã tªn sau :
1. Bµ Nguyễn Thị Nhàn            - HiÖu tr­ëng                       - Tr­ëng ban;
2. Bµ Trần Thị Kim Yến           - HiÖu phã- CTC§               -  Phã ban
3. TrÇn ThÞ H¶i                          - HiÖu phã                           -  Phã ban
4. Bµ Tống Thị Lựu                  - Tæ tr­ëng CM                    - Ban viªn
5. Nguyễn Thị Nha Trang         - Tổ trưởng CM                   - Ban viên
6. Phan Thị Long                      - TTND                                - Ban viên
§iÒu 2: Ban kiÓm tra néi bé tr­êng häc cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch, theo dâi kiÓm tra toµn diÖn, kiÓm tra chuyªn ®Ò, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ch¨m sãc gi¸o dôc cña gi¸o viªn, häc tËp cña các cháu trong n¨m häc vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng;
§iÒu 3: C¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký ./.
                                                                                                                                        HiÖu tr­ëng

N¬i nhËn:
  • Nh­ ®iÒu 1;
  • Phßng GD-§T (®Ó b/c);
  • L­u VT.
  
 

                       
                                                                                  Nguyễn Thị Nhàn
                                                                  
 
 
 
                                                                                         
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook